Алхимия на любовта

Алхимия на любовта

е програма, насочена към реализация на жената в съответствие с индивидуалната ù природа. Основна задача в програмата е разгръщане на идентификационния код,  заложен във всеки  човек по рождение. Дешифроването на индивидуалната същина означава свързване, опознаване и изразяване на  способностите, качествата и свойствата, определящи естеството на всеки един от нас.

Жената изначално се характеризира с цикличен порядък на съществуване, предопределен от наличието на сакрален съд - матката. Матричното пространство (матката) има възможност естетствено да събира, натрупва и преобразува енергия ⇝ последователност от процеси, които са в основата на алхимичното изкуство. Програма  "Алхимия на любовта" е метод за:

1) изучаване на общите за всички жени закономерности на цикличния порядък на съществуване

и

2) опознване на индивидуалните качества, свойства, дадености, с които е уникална всяка една от нас.

Програмата е построена по интегрален принцип и съчетава практики от различни традиции (даоистки, будистки, суфистки, индиански, авторски) и лекционен компонент, синтезиращ духовния и научен аспект по важни за всяка жена въпроси. Програмата включва 4 етапа. Всеки етап се характеризира с конкретна задача и 3 стъпки към реализирането ù.

Етапи, задачи и стъпки:

Етап "Матрица"

Архетипна двойка ⇝ жрица и войн

Противоположности ⇝ светло и тъмно

Ценност ⇝ Истина

Задача ⇝ възстановяване на функцията на матката

1 - активиране на енергийния поток в тялото чрез балансиране на маточната дейност

2 - обединяване на цялата енергийна структура на жената (всички вътрешни органи и външни съдове) по отношение на единния център (матката)

3 - синхронизиране на мозъчната с маточната дейност

На етап "Матрица" се учим да пребиваваме пълноценно в себе си.

На етап "Матрица" опознаваме или въплъщаваме природата на истинския йогин или шаман.

С историята на етап "Матрица" можете да се запознаете ТУК.

Матката е константен енергиен генератор

Етап "Ключ"

Ценност ⇝ Любов

Архетипна двойка ⇝ майка и дете

Противоположности ⇝ прозрение и илюзия

Задача ⇝ отваряне на сърдечния център

1 - активиране на сърдечния център

2 - синхронизиране на сърцето и мозъка - единение между мисъл и чувство, идея и действие, логика и интуиция

3 - подхранване на духа

На етап "Ключ" се учим да обичаме себе си.

На етап "Ключ" опознаваме или въплъщаваме природата на светеца.

С историята на етап "Ключ" можете да се запознаете ТУК.

Матката + сърцето = константен енергиен генератор

Етап "Лабиринт"

Ценност ⇝ Красота

Архетипна двойка ⇝ любовница и богиня

Противоположности ⇝ нисше и висше

Задача ⇝ разбиране на начина, по който работи женския мозъка

1 - запознаване с биологичната основа, предопределяща физиологичните промени в женския организъм и външното им проявление

2 - дешифроване на програми, имплицирани в несъзнаваното през постнаталния период (от 1-до-5 година)

3 - разбиране на модели на отношение и поведение, обусловени от семейната парадигма

На етап "Лабиринт" се учим да разбираме себе си.

На етап "Лабиринт" опознаваме или въплъщаваме природата на мъдреца.

Матката  + сърцето + мозъка = константен енергиен генератор

Етап "Код"

Ценност⇝ Щастие = Себереализация

Архетипна двойка ⇝ кралица и самодива

Противоположности ⇝ успех и падение

Задача ⇝ моделиране на изначалната структура

1 - Акумулиране на енергия чрез усилване на индивидуалните качества и свойства

2 - Генериране чрез преумножаване на изначалните дадености

3 - източник  на енергиен ресурс се явява постоянното придобиване на знания и превръщането им в умения

Духът е константен енергиен генератор = непрекъснат процес на преобразуване на енергийната структура = безконечно възраждане

На етап "Код" се учим да развиваме себе си.

На етап "Код" опознаваме или въплъщаваме недуалистична природа  ⇝  съвършенство (сидха).

Преминаването през четирите етапа води като минимум до повишаване на честотните характеристики, разширяване на съзнанието, положително изменение на поведението. Програма "Алхимия на любовта" е път към себеактуализация.

Програмата е рожба на дългогодишни занимания с:

⇝ практики от различни традиции (даоистки, будистки, суфистки, келтски, индиански, африкански и др.) и терапевтични методики (Семейни констелации, Сугестология, Психодрама, Силва метод и др.) за усъвършенстване на човешката природа

⇝ странствания, посветени на изучаване културите на различни етнически общности

⇝ и съкровенното намерение да разбера:

Коя съм... На къде вървя...Какво ми е нужно...  ⇝ Как да го постигна...

Програма "Алхимия на любовта" включва няколко методологически способа:

Семинари - провеждат се регулярно в периодите около пълнолуние. Семинарите включват практическа и теоретична част. За всеки семинар са подбрани определени инструменти ( практики от различни традиции и авторски практики), които са носочени към реализирането на конкретната задача на семинара. В съответствие със задачите на семинара се разработват и темите на лекциите.

Групи за практика - насочени са към затвърждаване на наработеното по време на семинарите и женските кръгове. Регулярните занимания в групите способстват постигането на дълготрайни резултати, свързани с хармонизирането на дейността на женския организъм и полагане на основите не цялостно, единно, организирано, осмислено съществуване.

⇝ Ритуали - провеждат се в период, съответстващ на задачада на конкретния ритуал. Насочени са към сънастройване с всемирните закони. Чрез ритуалите се подготвяме да реализираме макрокосмическия порадък в собствена Вселена ⇝ женското тяло.

⇝ Пътешествия -

 

Програма "Алхимия на любовта"

Програма "Алхимия на любовта" е четиристъпно преобразуване на:

ВЛЮБВАНЕТО...Всяка една от нас е удивително уникална...

в ОБИЧ...и за да бъде щастлива е нужно единствено да е това, което Е...

ОБИЧТА В НАЧИН ЗА ПРЕЖИВЯВАНЕ НА БИТИЕТО... Всяка една от нас сътворява собственото си битие...

ОБИЧАНЕТО НА БИТИЕТО...следвайки индивидуалната си природа...

в ИЗКУСТВО...Всяка една от нас е оръдие на любовта, което може да преобразява всички неща в света...

~ МИСИЯТА НА ВСЯКА ЖЕНА Е ДА БЪДЕ ЖЕНА ~